آثار آيت الله كاظميني بروجردي:

"رساله آزادي"  (اثر توقيف شده در وزارت ارشاد)

"سروده‌هاي زندان" در دوران بازداشت اخير (ناتمام)

"سروده‌هایی در توصیف فعالیتها " مربوط به سالهاي قبل

"سروده‌هاي مذهبي" مربوط به سالهاي قبل (ناتمام)

"مجموعه اسماء الحسني" (ناتمام)

"برداشتهاي عرفاني و اخلاقي از آيات سوره‌هاي قرآن" (توقيف شده در وزارت ارشاد)

"مجموعه مقالات قرآني" ،  "پرواز بر بام معرفت " ،"از هر دري سخني"

سه مجموعه‌ي مستقل، شامل مقالات در زمينه‌هاي قرآني، روائي، مذهبي، اخلاقي، عرفاني، دعا و نيايش و....، برداشت شده از دو كتاب منتشر شده‌ي ايشان "باراني در كوير سوخته" و "كتاب حكيم".